ANTHEM

choreography GOYO MONTERO
music OWEN BELTON
costumes GOYO MONTERO and FABIO MATANAME
company NUREMBERG OPERA BALLET
photo JESÚS VALLINAS
theatre NUREMBERG OPERA
premiere APRIL 2023